Dowody naukowe

Każde oświadczenie zdrowotne, które zostanie użyte w znakowaniu produktów spożywczych musi być, zgodnie z rozporządzeniem 1924/2006, potwierdzone ogólnie akceptowanymi dowodami naukowymi.

Za takie dowody uznaje się przede wszystkim dane naukowe pochodzące z badań na ludziach, dotyczące związku pomiędzy spożywaniem danej żywności, a określonym w oświadczeniu wpływem na organizm człowieka. Dane pochodzące z badań in vitro bądź na zwierzętach nie mogą zastąpić wyników z badań na ludziach. Mogą natomiast stanowić dowody uzupełniające, przedstawiające na przykład dany mechanizm fizjologiczny.

Zgodnie z zaleceniami, przed podjęciem decyzji o użyciu pewnych treści w komunikacji, należy dokonać kompleksowego przeglądu wszystkich dostępnych danych naukowych dotyczących określonego w oświadczeniu działania. Wyniki badań interwencyjnych i obserwacyjnych powinny być usystematyzowane zgodnie z hierarchią uwzględniającą siłę dowodów naukowych.

Za najsilniejsze uznaje się dowody zaakceptowane przez niezależne grupy ekspertów  lub instytucje badawcze, działające w strukturach WHO, FDA, EFSA, ESCOP.

Za wystarczające do potwierdzenia oświadczenia mogą być również uznane, wykonane przez niezależnych ekspertów przeglądy krytyczne bądź metaanalizy wielu badań interwencyjnych bądź obserwacyjnych, jak również duże badania interwencyjne podparte danymi epidemiologicznymi.

Za dowody niewystarczające uznaje się badania in vitro, na zwierzętach, małe niekontrolowane badania na ludziach oraz dane epidemiologiczne z niejednoznacznymi wynikami.
Dowodami naukowymi nie mogą również być książki kierowane do zwykłych odbiorców, konsumentów (nie będących profesjonalistami), a także abstrakty artykułów lub artykuły, które opublikowane były w magazynach, biuletynach lub gazetach, które nie były recenzowane.

 


 

Dane naukowe potwierdzające przedstawione w oświadczeniu działanie składnika odżywczego mogą pochodzić z ogólnie dostępnych źródeł wiedzy (bazy z publikacjami medycznymi, monografie, uznane podręczniki) lub stanowić wyniki badań przeprowadzonych przez samych przedsiębiorców. W przypadku gdy wyniki badań, które potwierdziły właściwości, o których mówi oświadczenie, stanowią własność przedsiębiorcy, mogą zostać zastrzeżone. Dzięki temu nie mogą być przez okres pięciu lat wykorzystane przez innego wytwórce.

Oznacza to, że właściciel danych będzie miał, przez okres pięciu lat, wyłączność na stosowanie danego oświadczenie zdrowotnego.

Dodatkowe informacje